Newsletter no. 13 (2007)

Sunday, July 1, 2007
Alyna Chmakova, Valeriya Lykina and Inna Spivak